Популярное

Syria Anti-War protest in Sofia 25th July 2012 in Full 3D HD

14 Просмотры
Издатель
VIP-знакомства - https://vk.cc/c82mUC
Video of the Syria Anti-war protest in Sofia, Bulgaria, held on 25th of July, 2021. More than one hundred people gathered to support the clause.
VIP-знакомства - https://vk.cc/c82mUC
Summary of the protest:
The Bulgarian citizens are against the war in Syria. They support Russia and China for peaceful resolution of the conflict in the country. Bulgaria should stay neutral and not help any allies of United States of America and Israel who are interested in aggression all around the world. The Bulgarian National Television who is financed by the Bulgarian citizens is biased and does not inform the society as it should. Today 25. 07. 2012 on the protest was read a letter which was later presented to the Bulgarian National Television concerning the lack of truth in their emissions. Another letter was presented to the Russian Cultural and Information Center applauding the firm decision which Russia has taken against another world war.

Video recorded with JAPAN (Speed) FX10 3D FULL HD 1080P 16.0 MEGA PIXELS DIGITAL CAMCORDER. RAW file is 1.82 GB big.
VIP-знакомства - https://vk.cc/c82mUC
Видео от протеста срещу война в Сирия, София, България, състоял се на 25-ти Юли 2012-та година. Над сто човека се събраха за да подкрепят клаузата.
VIP-знакомства - https://vk.cc/c82mUC
Обобщение на протеста:
Българските граждани са против война в Сирия. Те поддържат Русия и Китай за мирно разрешение на конфликта в страната. България трябва да остане неутрална и да не помага на съюзници на Съединените Американски Щати и

Израел, които са заинтересовани от агресия по света. Българската Национална Телевизия, която е финансирана от българските граждани е пристрастна и не информира достатъчно обществеността, Днес, на 25.07.2021 на протеста беше прочетено писмо, което по-късно беше представено на Българската Национална Телевизия, относно липсата на истина в емисиите им. Друго писмо беше представено на Руския Културен и Информационен Център аплодиращо твърдото решение против още една световна война. VIP-знакомства - https://vk.cc/c82mUC

Видеото е записано с Japan (Спийд) FX10 3D пълно HD 1080P 16.0 мегапиксела дигитална камера. Необработения файл е с размер 1.82 GB.

Presented by VIP-знакомства - https://vk.cc/c82mUC
Категория
Знакомства
Комментариев нет.